Vedtægter

Vedtægt for

GRIBSKOV TEATERFORENING

Vedtægt for Gribskov Teaterforening, oprettet i henhold til § 24 i Lov om Teater

§1.
Teaterforeningens navn er GRIBSKOV TEATERFORENING

Dens hjemsted er Gribskov Kommune

§2.
Teaterforeningens formål er at administrere teaterlovens bestemmelser vedrørende abonnementsordninger i henhold til gældende bestemmelser med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område. Herudover bør teaterforeningen supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger uden for abonnement for børn og voksne.
Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom organisationen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer.
Teaterforeningen samarbejder med de centrale organer, der er godkendt på dette felt.

§ 3.
Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark. Et abonnement omfatter mindst 3 teaterforestillinger inden for en sæson. Videresalg i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt. Ved tegning af abonnement betales et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4.
Teaterforeningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillingerne af det producerende teater og oppebærer abonnementsindtægter, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud. En del af billetterne skal være til rådighed i frit salg.

§ 5.
Foreningens bestyrelse består af 5 eller 7 personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø.


Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal. Samtlige valg gælder for 2 år, idet 3(4)henholdsvis 2 (3) medlemmer afgår hvert andet år.
Genvalg kan finde sted.

§ 6.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden.
Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 (4) bestyrelsesmedlemmer deltager.
Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over forhandlingerne føres en protokol. Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Bestyrelsen kan ansætte en leder af institutionen, som under ansvar overfor bestyrelsen forestår administration og afvikling af de forskellige arrangementer og antager den fornødne hjælp i henhold til godkendt budget.

§ 7
Teaterforeningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
Bestyrelsen er ansvarlig for Teaterforeningens midler.
Bestyrelsen forvalter Teaterforeningens tilskud og øvrige indtægter i overensstemmelse med §2. Abonnenterne og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for Teaterforeningens forpligtelser. Foreningens ansvarlige kapital er de til enhver tid bogførte aktiver.

Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, eller anden godkendt revisor.

§ 8.
Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed.

Stemmeret på generalforsamlingen har enhver registreret abonnent i den sidst afviklede sæson.

Afstemningen skal ske mundtligt, medmindre der forlanges skriftlig afstemning.

Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

§9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse i de lokale blade eller i brev til medlemmerne med 14 dages varsel af bestyrelsen, der fastsætter mødetid og sted.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende spørgsmål:


1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger regnskab, foreløbigt og endeligt budget, herunder forslag til fastsættelse af kontingent samt abonnements- og løssalgspriser.
4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra abonnenterne.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10% af  abonnenter fremsætter skriftlig begæring herom.
En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

§ 10.

Ændringer i foranstående vedtægter kan kun besluttes, såfremt ændringsforslaget er optaget som selvstændig punkt på dagsordenen.

§11

Beslutninger om ændring i foranstående vedtægter eller organisationens ophævelse kan kun træffes, når en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer vedtager forslaget.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden en måned, og hvor forslaget kan endeligt vedtages med simpelt flertal, uanset hvor mange abonnenter der er mødt.
En således vedtaget ændring skal godkendes af myndighederne i henhold til gældende regler.

Ved ophævelse af Teaterforeningen anvendes dens formue til formål, der med Gribskov Kommunes godkendelse anvises af den siddende bestyrelse.

Foranstående vedtægter er vedtaget på Teaterforeningens stiftende generalforsamling den 13. maj 2003, ændret ved generalforsamlingen i 2005 og ændret navn ved en ekstra ordinær generalforsamling den 30. januar 2006.

Bent Jeppesen                                                                Karen Lindberg

Dirigent                                                                          Formand

Overgangsordning, vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. februar 2006:

  • Foreningens hjemsted er indtil 1. januar 2007 Helsinge Kommune